1. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Art. 1
Bij schade of defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0485/75 70 48 Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder. Bij vaststelling van schade bij afhaling moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering zonder vrijstelling en voor het volledige bedrag incl. BTW.
Art. 2
Indien het springkasteel gestolen wordt onder verantwoordelijkheid van de huurder dient de volledige aankoopsom + BTW betaald te worden binnen de 10 werkdagen na vaststelling. Bij diefstal wordt steeds een aangifte gedaan bij de politie. De huurder dient de verhuurder hiervan steeds schriftelijk in kennis te brengen.
Art. 3
De huurder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en alle verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen liggen volledig bij de huurder gedurende de volledige huurperiode. Als er na de huurperiode blijkt dat er ontbrekende stukken, beschadigingen of kapotte stukken zijn aan het gehuurde materiaal, zal de huurder deze vergoeden tegen nieuwprijs. Alle schade wordt, indien nodig, hersteld door de fabrikant van het gehuurde materiaal. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren!
Art. 4
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder is dus verantwoordelijk voor alle schade of letsel aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
Art. 5
Bij overmacht kan de verhuurder het contract beëindigen zonder kosten.
De verhuurder kan, indien nodig, de gehuurde goederen vervangen door gelijkaardige, zonder dat daarvoor een vergoeding van welke aard voor kan geëist worden.
Art. 6
Bij aanhoudend slecht weer mag men steeds annuleren zonder kosten. Wij mogen ten alle tijde het springkasteel annuleren, als volgens ons de weersomstandigheden te slecht zijn om het springkasteel te plaatsen. Bijvoorbeeld regen of hevige wind
Art. 7
Door ondertekening van het contract geeft de huurder te kennen dat hij voornoemde afspraken en voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd en dat hij deze strikt zal opvolgen.
Art. 8
De huur van het springkasteel dient steeds op voorhand en contant betaald te worden, ten laatste op de dag van de levering en voor het springkasteel wordt opgezet.
Art. 9
De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. De huurder of diens gemachtigde dient aanwezig te zijn bij levering en plaatsing. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Het springkasteel zal voor dat het donker is opgehaald worden.
Bij overnachting van het springkasteel, dient de blazer na gebruik te worden ontkoppeld en veilig opgeborgen.
Art. 14
In geval van overmacht van welke aard ook, die belet dat het nakomen van de bestelling zoals ingevuld op de bestelbon kan doorgaan, zal er geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook, aan de verhuurder aangerekend kunnen worden.
art. 15
Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige en scherpe voorwerpen (o.a. stenen, glas,…) voorkomen, volledig vrij met een ruimte van minimum 1 meter rondom het kasteel. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers, beton,…) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.
Art. 16
Het springkasteel moet de volledige huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Motor nooit afdekken. Indien het springkasteel niet opgeblazen is en open blijft liggen, bij regen sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.
De maximale windkracht die het gebruik van het springkasteel toelaat is 4 Beaufort (38km/uur). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten worden: eerst het water laten aflopen en dan pas aflaten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitskabels af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.
Art. 17
Alle gebruikskosten met betrekking tot het gehuurde materiaal zijn ten laste van de huurder.

2. Veiligheidsvoorschriften

– Springkastelen zijn enkel te gebruiken door kinderen tot 14 jaar.
– Het springkasteel mag niet betreden worden door personen met schoenen aan. Het wordt enkel betreden op blote voeten.
– Extra speelgoed op het springkasteel is verboden.
– De opstap van het springkasteel dient om een gemakkelijke en veilige toegang te verkrijgen.
Op de opstap mag niet gesprongen worden om ongevallen te voorkomen.
– Het springkasteel dient steeds opgesteld op een grondzeil op een vlakke ondergrond met altijd met de mogelijkheid op een degelijke verankering. Dit is verplicht.
– Er dient toezicht op gehouden worden dat kinderen niet uit het springkasteel kunnen vallen.
– Het springkasteel nooit in een zandbak plaatsen.
– Altijd verplicht onder toezicht van een volwassene te gebruiken.
– Niet op de muren klimmen of aan de constructie hangen.
– Het materiaal gebruiken waar het voor bedoeld is.
– Breekbare en scherpe voorwerpen zijn verboden. Brillen en ander breekbaar materiaal zijn
niet toegelaten en bij schade steeds ten laste van de gebruiker.
– Voedsel en drank zijn verboden in of aan het gehuurde materiaal.
– Alle vloeistof is verboden in of aan het gehuurde materiaal.
– Maximaal toegelaten aantal kinderen nooit overschrijden. Bij springkasteel …….. zijn dit maximaal …. kinderen.
– Gebruik van het springkasteel is verboden bij slecht weer of storm.
– Bij lichte regenval het springkasteel opgeblazen laten, bij zware regenval het springkasteel aflaten en toedekken.(twee helften naar binnen toeplooien) Ook de motor afdekken of loskoppelen en op een droge plaats zetten.
– Eenmaal geplaatst, herplaats het springkasteel nooit zonder toelating van de eigenaar.
– Verboden rond de springkastelen te lopen.
–  De motor en blazer dient zo opgesteld dat er geen onbevoegden bij kunnen komen.
–  De motor en de blazer moet door een bevoegde bereikbaar zijn, die er ook op toeziet dat de motor en de blazer vrij zijn en nooit afgedekt raken .
–  Het is verboden aan de motor en/of aan de blazer te werken.
–  Bij defect, steeds en onmiddellijk de verhuurder verwittigen en het springkasteel niet meer laten gebruiken.
  • Het springkasteel nooit aflaten als er nog kinderen aanwezig zijn.
  • Het is verboden het springkasteel te benaderen met gloeiende of brandende voorwerpen.
  • Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de verhuurder.
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden, die ook terug te vinden zijn op onze website. Gelezen en goedgekeurd (handschrift, datum en handtekening)
Gelezen en goedgekeurd:
Naam:
Datum:
Handtekening: